Skip to content

Actueel

Uitreiking Toegankelijkheidsprijs 2018 (2)

Vrijdag 2 november vond de uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs 2018 plaats op de locatie van de prijswinnaars, het Parkeerterrein
Zeelust van de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Het bestuur van de Stichting Gehandicapten (SGW) toonde zich vereerd door de aanwezigheid
van de wethouders Lia de Ridder en Inge Zweerts de Jong en de  raadsleden Bellekom, Van Deursen, Weekhout en Van Noort.
Foto: Anton Overklift

De Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs is een sinds 2008 bestaande wisselprijs in de vorm van een door Mieke van den Berg beschikbaar gesteld kunstwerk. Voor de bestemming wordt jaarlijks aangesloten bij de week van de Toegankelijkheid, de eerste week van oktober.
Interim-voorzitter Herman de Bruijn refereerde in zijn speech aan rondgang door het dorp op zoek naar locaties vallend binnen het brede thema ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’. Zo zijn musea, strand, sportcomplexen, terrassen, restaurants, winkels en vrijetijdslocaties beoordeeld op toegankelijkheid.

 

Als kandidaten werden geselecteerd Boerderij Meijendel en het Dunea bezoekerscentrum De Tapuit, ook in Meijendel, de Bibliotheek, het museum Voorlinden, Beachclub Raak en de gebroeders Marc en Eric Westgeest, exploitanten van parkeerterrein Zeelust en de beheerders van de strandvoorzieningen van de SGW.
Al in 1998 verschenen de eerste twee door de Lionsclub Wassenaar geschonken Jutters (rolstoelen met ballonbanden) op het strand. Al vanaf dat moment zorgt de familie Westgeest geheel belangeloos voor het uitlenen en onderhouden van de strandvoorzieningen. Dat is inmiddels een vloot van drie Jutters, een Strandrollator en een Tiralo, die overigens lek en aan vervanging toe is.
Vanwege die 20-jarige serviceverlening vond het SGW bestuur dat dit jubileum moest worden gehonoreerd met de Toegankelijkheidsdprijs 2018, die daarna door Herman de Bruijn, samen met Mieke van den Berg (oud-bestuurslid van de Wamiva, de rechtsvoorganger van de SGW) werd overhandigd aan de winnaars.

Uitreiking Toegankelijkheidsprijs 2018


Het bestuur van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) kent ieder jaar een Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs toe aan een plaatselijk bedrijf of instelling dat zich heeft onderscheiden op het geldende thema. De Week van de Toegankelijkheid stond dit jaar in het teken van toegankelijk recreëren.

Dit jaar viel de keuze voor de prijs op de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Zij zijn exploitanten van het Parkeerterrein Zeelust aan de Wassenaarse Slag. Al tientallen jaren dragen zij geheel vrijwillig zorg voor de uitgifte en het onderhoud van de strandvoorzieningen van de SGW.

De prijs werd onder het genot van een kopje koffie en een stukje taart uitgereikt door de scheidend voorzitter van de SGW, Herman de Bruijn.

 

 

De Tiralo Is Niet Meer Zeewaardig

Wassenaar – De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) bezit naast een drietal Jutters, strandrolstoelen met de brede ballonbanden en een Wombat strandrollator met ballonbanden ook een “Tiralo”. Dat is een getrokken karretje met ballonbanden, waarin de persoon met een handicap plaatsneemt. Door de helper wordt deze Tiralo (tire à l’eau) naar de zee getrokken en verder tot in het water. Drijvers zorgen ervoor dat de persoon op het water meedeint met de golven.

Voor de meer sportieve gehandicapte is dit een onvergetelijke ervaring.

De Tiralo 2 wordt in Frankrijk geproduceerd door L’Ensoleillade. Dit is een stichting met een soort sociale werkplaats, waar ongeveer 80 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking werkzaam zijn.

Jammer genoeg zijn de drijvers van de Tiralo dit seizoen lek geraakt en niet meer te repareren. Om die reden zoekt de SGW één of meer sponsors die de stichting in staat kunnen stellen voor 2019 een nieuwe Tiralo aan te schaffen. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 2.250 incl. BTW. Giften kunnen worden gestort op bankrekening NL32RABO0130205877 t.n.v. Stichting SGW. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we daarnaast nog een tweede exemplaar zouden kunnen aanschaffen .

Gebroeders Westgeest Van Parkeerterrein Zeelust Winnaars Van Toegankelijkheidprijs 2018

De Week van de Toegankelijkheid stond dit jaar in het teken van toegankelijk recreëren. Het thema was dan ook: ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’. Bij dit zeer brede thema valt te denken aan de toegankelijkheid van de horeca, monumenten, natuurgebieden, theaters en evenementen. Mensen met beperkingen hebben helaas nog vaak te maken met belemmeringen als ze hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Het bestuur van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) kent ieder jaar een Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs toe aan een plaatselijk bedrijf of instelling die zich heeft onderscheiden op het geldende thema.

Mede gelet op de prachtige zomer en nazomer waarvan we dit jaar hebben kunnen genieten viel de keuze voor de prijs op de gebroeders Eric en Marc Westgeest. Deze exploitanten van het Parkeerterrein Zeelust aan de Wassenaarse Slag zorgen al jarenlang geheel vrijwillig voor de uitgifte en het onderhoud van de strandvoorzieningen van de SGW. Het voorzieningenpakket bestaat uit drie Jutters (duwrolstoelen met grote luchtbanden), een Wombat (rollator met grote luchtbanden) en een Tiralo (trekligstoel met ballonbanden, waarmee ook te water kan worden gegaan). Alle apparaten zijn ook dit jaar weer gratis en zeer intensief gebruikt door gehandicapte strandgangers.

 

De Wassenaarse Toegankelijkheidsprijs is een wisselprijs, bestaande uit een keramiekbord dat destijds beschikbaar is gesteld door Mieke van den Berg, oud bestuurslid van de Wamiva, de voorloper van de SGW. De prijs zal op vrijdag 2 november worden uitgereikt op de locatie van de prijswinnaars bij de strandrotonde aan de Wassenaarse Slag.

 

Geschreven door Herman de Bruijn 25 oktober 2018, gepubliceerd op Wassenaarders.nl

Stichting Gehandicapten Gematigd Positief Over 2017

Wassenaar – In het Jaarverslag 2017 blikt het bestuur van de Stichting Gehandicapten gematigd positief terug op het verslagjaar. Succes werd geboekt bij de gemeenteraad met het verzoek om de overschotten in het sociale domein te oormerken voor deze doelgroep. Daardoor werd een dreigende overheveling naar de algemene middelen van € 400.000 voorkomen. De gemeente besloot tevens, mede op aandringen van de SGW een de gehele dag telefonisch bereikbaar WMO-loket in te stellen onder nummer 088-6549380.

Verheugd is de SGW ook over de realisering van de Ongehinderd App. Dit doet Ongehinderd met testteams, waarmee knelpunten over de toegankelijkheid in kaart worden gebracht en waarvoor praktische verbeteradviezen worden gegeven. In Wassenaar zijn 66 locaties door keurmeesters beoordeeld. Mensen kunnen beoordelingen toevoegen. Zij kunnen ook nieuwe locaties inbrengen en beoordelen op basis van eigen ervaringen. De SGW hoopt daar in 2018 een bijdrage aan te kunnen leveren. Daarbij wordt gedacht aan een rondgang door het dorp met de leden van de nieuwe gemeenteraad.

Betreffende de toegankelijkheid was de SGW ook blij met het krediet van € 50.000 dat door de gemeenteraad beschikbaar werd gesteld, waarmee in het Sterrenbad, in de kleedkamer voor de gehandicapte zwemmers een aantal voorzieningen kon worden aangebracht waardoor de toegankelijkheid en het gebruiksgemak enorm is verbeterd. De destijds door Mieke van den Berg beschikbare Toegankelijheids-wisselprijs 2017 werd voor dit project aan Sport Plaza uitgereikt.

Voor gehandicapten die het strand willen bezoeken beschikt de SGW over drie Jutters (strandrolstoelen) een strandrollator en een Tiralo. Dat is een strandstoel voor mensen met een beperkte mobiliteit, waarmee met behulp van een begeleider over het strand tot in het water kan worden gereden en op het water gedreven. Erkentelijkheid wordt uitgesproken naar de gebroeders Westgeest, de exploitanten van parkeerterrein Zeelust die onderdak bieden aan deze strandvoorzieningen en het beheer en onderhoud ervan gedurende het strandseizoen verzorgen.

De SGW is teleurgesteld dat er m.b.t. het speciaal vervoer nog geen tastbaar resultaat is geboekt. Uit het gevoerde overleg is gebleken dat een aantal organisaties hun bus alleen wil inzetten voor het vervoer van eigen mensen en niet van plan is de bus ruimer in te zetten.

Tenslotte betreurt de SGW in haar Jaarverslag 2017 de stroeve relatie met de Adviesraad Sociaal Domein, waarbij de hoop wordt uitgesproken dat deze in 2018 zal verbeteren. Tevens hoopt de SGW dat in 2018 het bestuur weer wordt gecompleteerd met een voorzitter.

SGW Strandvoorzieningen Zijn Gereed Voor Een Mooie Zomer

De vrijdag na Hemelvaartsdag werden de strandvoorzieningen van de Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) door de leverancier aan een keuring onderworpen.

Voor de 3 Jutters werden voor de zekerheid 2 reservewielen en banden aangeschaft. De strandrollator en de Tiralo werden so wie so geschikt bevonden voor een nieuw en hopelijk warm standseizoen. De SGW is de gebroeders Westgeest van Parkeerterrein Zeelust uiterst dankbaar voor de uitmuntende zorg die zij aan de voorzieningen besteden en het beheer en onderdak dat zij belangeloos verschaffen.

 

Hoe Kunnen Blinden En Slechtzienden Stemmen?

Tekst: Herman de Bruijn 11 maart 2018

Wassenaar – Afgelopen week hebben de stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. een kandidatenlijst ontvangen. In tegenstelling tot buurgemeente Den Haag, waar als pilot 8 stembureaus speciaal voor mensen met een visuele beperking worden ingericht, kent de gemeente Wassenaar deze faciliteit nog niet. De Stichting Gehandicapten Wassenaar, die onlangs de stemlokalen inspecteerde op fysieke toegankelijkheid, hoopt dat in de toekomst ook aandacht zal worden besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.

In Wassenaar kunnen blinden en slechtzienden wel een kandidatenlijst in braille raadplegen. Dat kan op het Gemeentekantoor, maar als dat bezwaarlijk is kan dat document ook worden toegestuurd of bezorgd. Daartoe kan men zich wenden tot het team Verkiezingen via telefoonnummer 14070 of via het emailadres verkiezingen@wassenaar.nl.

Omdat er vanwege het kostenaspect slechts twee van dergelijke lijsten in braille beschikbaar zijn, moeten deze na raadpleging weer worden terugbezorgd.

Op de verkiezingsdag zijn deze braillelijsten op de stembureaus Gemeentekantoor en Buurtcentrum Kerkehout aanwezig. In alle stemlokalen zijn voor slechtzienden ook een in zeer groot lettertype kandidatenlijst en een loupe aanwezig.

Bij het uitbrengen van hun stem mogen blinden en slechtzienden in het stemhokje worden geholpen door een begeleider. De toegang tot de stemlokalen en de lokalen zelf zijn niet uitgerust met tactiele geleidelijnen.


SGW Toetst Stemlokalen Op Toegankelijkheid

Tekst en foto: Herman de Bruijn ook gepubliceerd op Wassenaarders.nl en in de Wassenaarse Krant.

Wassenaar – De Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) werd door de gemeente Wassenaar gevraagd de 13 stemlokalen waarin op 21 maart de leden van de gemeenteraad worden gekozen te toetsen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Met de door Joost van Hasselt bestuurde rolstoelbus van de Stichting De Bijbus trok vorige week een bestuurslid van de SGW en de heer Robert Jansen van het bureau Verkiezingen van de gemeente met SGW vrijwilliger Diana van Santen-de Bruijn door het dorp. In haar scootmobiel probeerde zij of het mogelijk was om vanaf de openbare weg ongehinderd bij de stembureaus binnen te komen. Eenmaal binnen werd getoetst of het stemhokje dan obstakelvrij bereikbaar is.

Zo werd allereerst gekeken naar de bereikbaarheid. Kan via de openbare weg bij het stemlokaal worden gekomen en is daar zo mogelijk een Gehandicapten Parkeerplaats. Voorts of er vanaf de rijbaan op maximaal 50 meter van de entree van het lokaal een toegankelijke oprit naar het trottoir aanwezig is. Omdat een stembureau zonder trappen bereikbaar moet zijn, werd gekeken naar hoogteverschillen en geadviseerd over toe te passen hellingbanen bij geconstateerde obstakels.

Omdat de lokalen bezocht moeten kunnen worden door rolstoelgebruikers, scootmobielers, stoklopers en rollatorgebruikers, vond ook een beoordeling plaats op de betreedbaarheid. Daarbij werd gekeken naar de vrije ruimte voor en na de toegang van de locatie, de breedte en de weerstand van de deuren en de vrije ruimte tussen de tafel van de leden van het stembureau en de stemhokjes.

In het rapport dat na de inspectie werd opgesteld werden enkele verbeteringen voorgesteld en tevens werd geadviseerd om in alle stemruimten enkele stoelen, met en zonder armleuning, te plaatsen om op te kunnen rusten.

De SGW gaat ervan uit dat de gemeente nog voldoende tijd heeft om de hier en daar nog noodzakelijke maatregelen te treffen.

 


Mensen met een beperking nog te vaak buiten samenleving

Mensen met een beperking doen nog onvoldoende mee in de Nederlandse samenleving. Dat staat in een rapport van het College voor de Rechten van de Mens, dat vandaag wordt aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gehandicapten ondervinden grote belemmeringen op gebied van arbeid, zelfstandig wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten. Tien jaar geleden al beloofde Nederland in een mensenrechtenverdrag de situatie voor gehandicapten te verbeteren. Het verdrag van de Verenigde Naties trad vorig jaar officieel in werking, maar wordt nog onvoldoende nageleefd, concludeert het college nu.

In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook mensen die doof zijn of een psychische aandoening hebben. Ook mensen met dyslexie, autisme of een chronische ziekte hebben een beperking waarmee volgens het VN-verdrag rekening moet worden gehouden.

Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht.
Adriana van Dooijeweert, College voor de Rechten van de Mens

Het vinden van werk is een van de grootste problemen volgens het college. Driekwart van de ondervraagde gehandicapten heeft daar naar eigen zeggen moeite mee. Zo hadden mensen met een beperking in 2015 en 2016 zeker twee keer zo vaak geen werk als mensen zonder beperking. Werkgevers vinden het volgens het college vaak gedoe om gehandicapten in dienst te nemen, omdat procedures voor extra voorzieningen vaak ingewikkeld zijn en lang duren.

“Mensen met een beperking moeten ook gewoon als arbeidskracht worden gezien”, zegt Sandra Ballij, eigenaar van een arbeidsbemiddelingsbureau voor mensen met een zintuiglijke handicap. “De werkloosheid onder doven en blinden ligt op zo’n 70 procent en dat is onnodig. Ze hebben geen andere beperking dan dat ze niet kunnen horen of zien. Ze hebben evenveel lerend vermogen als ieder ander, dus ze zouden net zo ver moeten kunnen komen.”

“Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Haar college doet aanbevelingen aan de regering om voor meer inclusie te zorgen. Ook start het de bewustwordingscampagne ‘Meedoen’. Van Dooijeweert: “Niet de handicap veroorzaakt problemen, maar de wijze waarop onze samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal.”

Bron: Nos.nl


Gemeente Wassenaar En Ongehinderd Gaan Samen Voor Toegankelijkheid

Foto lancering ongehinderd app

Wassenaar – Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Op 6 november vond tijdens de vergadering van het Sociaal Kontakt Wassenaar de feestelijke lancering van de Ongehinderd app plaats. Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Middels de gratis Ongehinderd App en website app.ongehinderd.nl kunnen mensen met een beperking precies zien welke locaties toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden.

 

VN Verdrag, Agenda 22
Wethouder Bert Doorn: “Het initiatief om met Ongehinderd aan de slag te gaan kwam van raadslid Jan van Noort. Dit initiatief draagt bij aan Agenda 22, het VN Verdrag waarin staat dat alle gemeenten toegankelijk moeten worden zodat iedereen mee kan doen.”
Ongehinderd toetste met een keuringsteam de gemeentelijke gebouwen op toegankelijkheid. In de app en op de website is deze informatie vanaf nu terug te vinden.

Zelf bijdragen aan toegankelijkheid
Bert Doorn: “Een toegankelijk dorp maken we met elkaar. Ook inwoners kunnen zelf wat doen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van overhangend groen op het trottoir of het stallen van fietsen op een geleide-lijn. En natuurlijk door de app te downloaden en de favoriete plekken te beoordelen, kunnen inwoners een steentje bijdragen”. Ongehinderd roept samen met Stichting Gehandicapten Wassenaar en de Gemeente Wassenaar lokale ondernemers op om ook werk te maken van toegankelijkheid.

Bron: Wassenaarders


Uniek Sporten

Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook erg leuk om te doen. Tijdens het sporten en bewegen werk je aan een goede conditie en bouw je sociale contacten op. Een handicap hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen! Fonds Gehandicaptensport wil door middel van de website en app Uniek Sporten er voor zorgen dat nog meer mensen met een handicap kunnen genieten van sport en bewegen. Het fonds zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Pas als iedereen met een handicap kan sporten is voor ons de wedstrijd gewonnen.

Uniek Sporten werkt vanuit regionale samenwerkingsverbanden aan sport voor mensen met een handicap. Deze samenwerkingsverbanden ofwel sportloketten bestaan uit diverse partners en hebben een werkwijze die aansluit bij de regionale behoeften. Mensen met een handicap worden geholpen om een geschikte vorm van sporten of bewegen te vinden. Daarnaast worden sportaanbieders ondersteund die een aanbod hebben of hiermee willen starten. Voor meer informatie kun je terecht bij de contactpersoon in jouw regio.

 


SGW Neemt Afscheid Van 4 Bestuursleden

Wassenaar – Deze week nam de Stichting Gehandicapten Wassenaar afscheid van vier bestuursleden. Secretaris Marjolein Roorda van Eijsinga en algemeen bestuurslid Maas van der Feen hadden hun maximale termijn van 8 jaar er op zitten en moesten volgens de statuten aftreden.

José van Emmerik en Rita van Geffen maakten pas sinds 2015 deel uit van het bestuur, maar zij bedankten voor een langere zitting in bestuur vanwege veel tijd kostende nieuwe uitdagingen. Omdat voorzitter Pim van de Locht al eerder dit jaar was teruggetreden in verband met zijn verhuizing naar Hazerswoude, werden de vertrekkenden uitgeluid door penningmeester Herman de Bruijn, die allen prees vanwege hun inzet voor de gehandicapte medemensen. In aanwezigheid van de oud-bestuursleden Hans Hupkes, Paul Geerling en Hanna Gazmararian, ontvingen zij een boekenbon of VVV-bon.

In de opvolging van de afgetreden bestuursleden is nog niet geheel voorzien. Zo wordt nog gezocht naar een Wassenaarder die het voorzitterschap op zich wil nemen en een bestuurslid met een (para)medische achtergrond.

Naast het afscheid sprak de vergadering vooral over het maar niet willen lukken van het lokaal en regionaal organiseren van aangepast (rolstoel)vervoer. Geconcludeerd werd dat er na zes jaar strijd nog steeds niets beter is geregeld dan de weinig succesvolle Regiotaxi. Alle hoop is nu weer gevestigd op een door de vervoersregio ingestelde projectgroep. Besloten werd opnieuw bij de gemeente aan te dringen op een actieve inbreng gericht op het realiseren van vervoer op maat voor alle Wassenaarse gehandicapten die niet van het reguliere openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Wisselprijs Toegankelijkheid 2016 “Aan tafel”

Van 3-8- oktober werd de landelijke ‘Week van de Toegankelijkheid’ gehouden.
Tijdens deze week waren in verschillende gemeenten activiteiten om aandacht te vragen voor een verbetering van de toegankelijkheid, zodat ook mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen.
Het thema was dit jaar ‘Aan tafel’.

Bestuursleden van de SGW (Stichting Gehandicapten Wassenaar) hebben de vele Wassenaarse terrassen bekeken en beoordeeld. Daarbij is onder andere gekeken naar de toegankelijkheid van het terras, de bereikbaarheid van de wc met rolstoel of rollator, de aanwezigheid en bereikbaarheid van een gehandicaptentoilet en de hulpvaardigheid van de medewerkers.

8 oktober heeft de secretaris van de SGW, Marjolein Roorda van Eijsinga, de toegankelijkheidswisselprijs uitgereikt aan de heer J. Luiten van Van der Valk hotel Den Haag-Wassenaar, oftewel ‘De Bijhorst’.

Het terras bij De Bijhorst bleek het meest toegankelijk te zijn. En hoewel ook daar nog verbeteringen mogelijk zijn, heeft de SGW ervaren dat adviezen die worden gegeven vaak ook worden opgevolgd, zoals bijvoorbeeld het op ons verzoek aanbrengen van een elektrische deuropener aan het einde van de hellingbaan bij de entree.

De wisselprijs is een keramiekbord dat Mieke van den Berg (oud bestuurslid van Wamiva) in Leiden heeft laten maken door mensen met een verstandelijke beperking.

toegankelijkheid

Foto: Anton Overklift.

Tekstgrootte
Contrast aanpassen